Dołącz do Nowoczesnej

Dołącz do Nowoczesnej w


Jak dołączyć do Nowoczesnej?

Zgodnie z obowiązującym statutem, członkostwo nabywa się na własny wniosek, który zawiera pisemną (albo wyrażoną w wersji elektronicznej) rekomendację trzech członków Nowoczesnej. O przyjęciu osoby w poczet członków partii decyduje uchwałą Zarząd Regionu na wniosek zarządu koła zwykłą większością głosów w ciągu 90 dni od dnia doręczenia wniosku.

Członkiem Nowoczesnej Ryszarda Petru może zostać osoba, która:

posiada obywatelstwo polskie;
ukończyła 18 lat;
korzysta z pełni praw publicznych;
nie została prawomocnie skazana za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
złoży deklarację członkowską wraz z deklaracją poparcia celów Nowoczesnej określonych w statucie;
nie jest członkiem innej partii politycznej.

Wypełnioną i podpisaną deklarację należy dostarczyć do zarządu koła lub zarządu regionu Nowoczesnej – odpowiedniego ze względu na miejsce zamieszkania. Jeśli nie posiadasz rekomendacji 3 członków Nowoczesnej prosimy kontakt z koordynatorem powiatowym/gminnym. [KONTAKT]


Nowoczesna w regionach