Jak mogę pomóc w kampanii wyborczej?

  Jak możemy się z Tobą skontaktować?

  Jeśli zakreślisz jedno z powyższych pól to tym samym potwierdzasz chęć zostania wolontariuszem Kamili Gasiuk-Pihowicz.
  Dane osobowe użyjemy w zgodzie z zasadami etyki oraz polityką prywatności, które są dostępne na naszej stronie.

  ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH Niniejszym,mając na względzie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L.z 2016 r. Nr 119,str. 1 z późn.zm.) – dalej: „RODO”,wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Posłankę na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Kamilę Gasiuk – Pihowicz (adres: Al. Jerozolimskie 30, 05-800 Warszawa; adres e-mail: kamila.gasiuk-pihowicz@sejm.pl; tel.: 575 661 538) w zakresie objętym niniejszym formularzem w celu i zakresie niezbędnym dla wspierania działalności publicznej Posłanki Kamili Gasiuk – Pihowicz. Ponadto przyjmuję do wiadomości,że:
  1. Administratorem danych jest Posłanka Kamila Gasiuk – Pihowicz (adres: Al. Jerozolimskie 30, 05-800 Warszawa; adres e-mail: kamila.gasiuk-pihowicz@sejm.pl; tel.: 575 661 538).
  2. Przekazane dane osobowe będą przechowywane przez okres zdeterminowany potrzebami podejmowania oraz realizacji czynności, działań oraz środków dotyczących wspierania przeze mnie działalności publicznej Posłanki Kamili Gasiuk – Pihowicz.
  3. Przysługuje mi prawo dostępu do treści przekazanych przeze mnie danych osobowych oraz prawo do żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania tych danych, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do przenoszenia danych.
  4. Przysługuje mi prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli przetwarzanie danych osobowych naruszać będzie przepisy prawa.
  5. Podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne jednakże konieczne do realizacji celu dla którego dane zostały przekazane.
  6. Udzielona zgoda może zostać wycofana w dowolnym momencie,w takiej samej formie jakjej wyrażenia.Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.


  KLAUZULA INFORMACYJNA W ZAKRESIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE. L.z 2016 r.Nr 119, str. 1 z późn.zm.) – dalej: „RODO”, informuję,że:
  1. Administratorem danych osobowych jest Posłanka na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Kamila Gasiuk – Pihowicz (adres: Al. Jerozolimskie 30, 05-800 Warszawa; adres e-mail: kamila.gasiuk-pihowicz@sejm.pl; tel.: 575 661 538).
  2. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO w celu i zakresie niezbędnym dla wspierania działalności publicznej Posłanki Kamili Gasiuk – Pihowicz.
  3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizowania celu dla którego dane są przetwarzane.
  4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres zdeterminowany potrzebami podejmowania oraz realizacji czynności, działań oraz środków dotyczących wspierania przez Panią/Pana działalności publicznej Posłanki Kamili Gasiuk – Pihowicz.
  5. Przysługuje Pani/Panu:
  1) prawo dostępu do treści Pani/Pana danych osobowych oraz prawo do żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania tych danych, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do przenoszenia danych;
  2) prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  3) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jeśli Pani/Pana zdaniem przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy prawa.
  6. Przekazane dane osobowe nie będą podlegały procesom zautomatyzowanego podejmowania decyzji,w tym profilowania.
  7. W związku z podejmowaniem przez Administratora czynności, działań oraz środków w ramach swojej działalności publicznej, przekazane Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do innych podmiotów (w szczególności: organów Sejmu, Senatu, administracji publicznej, partii politycznych oraz osobom współpracującym z Administratorem)