Interpelacje

Kamila Gasiuk-Pihowicz
Zgłoszone interpelacje, którym nadano bieg

Lp.TytułNumer
1.w sprawie sytuacji pracowników Państwowej Inspekcji Sanitarnej1501
2.w sprawie niekonstytucyjnych zasad przeprowadzania lekarskich egzaminów specjalizacyjnych: LEK (Lekarskiego Egzaminu Końcowego), LDEK (Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego) i PES (Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego)1503
3.w sprawie liczby sędziów, z którymi współpracują asystenci sędziego oraz czynności wykonywanych przez tych asystentów1504
4.w sprawie liczby postępowań dyscyplinarnych wobec sędziów sądów powszechnych1505
5.w sprawie wdrożenia edukacji antydyskryminacyjnej2562
6.w sprawie wspierania działalności lokalnych mediów2563
7.w sprawie decentralizacji budżetów przeznaczanych na kulturę2564
8.w sprawie zamknięcia wiaduktów nad trasą S22565
9.w sprawie zniesienia Rady do spraw Przeciwdziałania Dyskryminacji Rasowej, Ksenofobii i związanej z nimi Nietolerancji3009
10.w sprawie podziału woj. mazowieckiego, zmian w ustroju miasta stołecznego Warszawy oraz unormowania obszarów metropolitalnych3239
11.w sprawie określenia szczegółowego zakresu świadczeń zdrowotnych innych niż medyczne czynności ratunkowe, które mogą być udzielane przez ratownika medycznego samodzielnie lub na zlecenie oraz w sprawie poprawy sytuacji kadrowej i płacowej pielęgniarek w Polsce3630
12.w sprawie opieki nad chorymi na cukrzycę4819
13.w sprawie planowanych rozwiązań legislacyjnych w zakresie regulacji prawnej dotyczącej klauzuli sumienia4820
14.w sprawie modernizacji podmiejskiej linii kolejowej nr 447 między Grodziskiem Mazowieckim a Warszawą4892
15.w sprawie podwyżki opłat za wodę w związku z przygotowywanym projektem ustawy Prawo wodne5518
16.w sprawie udzielania przez przedsiębiorców pełnomocnictwa ogólnego, do reprezentacji przed urzędem skarbowym6518
17.w sprawie zanieczyszczenia środowiska oraz przekroczenia norm benzenu w powietrzu w mieście Płocku6519
18.w sprawie kryteriów powoływania członków zarządu spółek Skarbu Państwa, na przykładzie prezesa zarządu Polskiego Holdingu Nieruchomości SA6520
19.w sprawie egzaminów maturalnych6569
20.w sprawie zaniechań prokuratury w zakresie zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez Ministra Zdrowia oraz naruszania praw pacjenta6898
21.w sprawie koncepcji budowy linii 400kV Kozienice - Ołtarzew6899
22.w sprawie koncepcji budowy linii 400kV Kozienice - Ołtarzew6900
23.w sprawie zwłoki w obwieszczaniu w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" informacji o wolnych stanowiskach sędziowskich w sądach powszechnych7494
24.w sprawie wykorzystania środków z kredytu udzielonego Ukrainie przez rząd Rzeczypospolitej Polskiej w ramach pomocy wiązanej7615
25.w sprawie nieprawidłowości w PKP SA7973
26.w sprawie nieprawidłowości w PKP SA7974
27.w sprawie wypowiedzi Minister Rafalskiej o zamiarze wycofania się z konwencji antyprzemocowej8561
28.w sprawie zmian w ustawie o działalności leczniczej8797
29.w sprawie sytuacji organizacyjnej i kadrowej Prokuratury9127
30.w sprawie projektowanych regulacji dotyczących zmian w modelu dochodzenia do zawodu sędziego poprzez asesurę sądową9128
31.w sprawie ruchu tranzytowego na drodze wojewódzkiej nr 7189129
32.w sprawie uprawnień kontrolerów biletów9130
33.w sprawie prac modernizacyjnych na linii kolejowej nr 447 z Grodziska Mazowieckiego do Warszawy Włochy9131
34.w sprawie zasad zmian granic terenów Parków Krajobrazowych i Parków Narodowych9132
35.w sprawie reformy edukacji9133
36.w sprawie projektu ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej9272
37.w sprawie podejmowanych przez Radę Ministrów działań zmierzających do poprawy jakości powietrza w Polsce9285
38.w sprawie refundacji i realizacji wymiany procesorów słuchu9523
39.w sprawie zakresu pomocy medycznej udzielanej osobom z zaburzeniami odżywiania świadczonej w ramach NFZ9524
40.w sprawie zmian wynagrodzenia i zapewnienia możliwości rozwoju zawodowego i utworzenia samorządu zawodowego tłumaczy przysięgłych9525
41.w sprawie obwodnicy miasta Niemodlin9526
42.w sprawie decyzji o odmowie dofinansowania Niebieskiej Linii9696
43.w sprawie projektowanych regulacji dotyczących tzw. absolwentów aplikacji odbywanej na "starych zasadach" do 2010 roku, a także instytucji asesora sędziowskiego
44.w sprawie sieci szpitali10444
45.w sprawie organizacji autobusowej komunikacji transgranicznej11047
46.w sprawie sytuacji pacjentów stomijnych11048
47.w sprawie braku funkcjonowania samorządu zawodowego psychologów11319
48.w sprawie programów ministra kultury i dziedzictwa narodowego na rok 20179880